Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu

Udostępnianie informacji publicznej

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i formie zgodnej z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu, nie umożliwiają udostęnienia informacji w sposób i w formie określonej we wniosku. Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1429) nie określa wymogów formalnych wniosku jakie musi on spełnić.

Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej:

  1. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych (ochrona danych osobowych, tajemnica skarbowa, statystyczna,przedsiębiorcy, bankowa, ochrona życia prywatnego i rodzinnego, tajemnica lekarska i inne).
  2. Prawo do informacji publicznej może podlegać ograniczeniu z uwagi na brak przesłanek do uznania, że udzielenie inforamacji publicznej, w tym informacji przetworzonej jest szczególnie istotne dla interesu publicznego. Obowiązek rozważenia tej przesłanki spoczywa na podmiocie rozpatrującym wniosek.
  3. Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następują w formie decyzji administracyjnej. Odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni (art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy).
  4. Ustawa o dostępie do informacji publicznej nie ma zastosowania do uzyskania informacji będących informacjami publicznymi, zawartych w przepisach innych ustaw np. informacji o środowisku, o zasobie geodezyjnym i in., które określają odmienne zasady i tryb dostepu do tych informacji oraz odpłatności.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.

Jeżeli w wyniku udostępniania informacji publicznych na wniosek, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wnisku sposobem udostępniania lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, PCPR może pobrać opłatę w wysokości odpowiadąjacej tym kosztom (art. 15 ustawy).

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Imieniny