Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Na stronie występować mogą dokumenty w formie skanów.
 • Na stronie występować mogą dokumenty PDF, które nie zostały przygotowane w poprawny sposób.
 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych i niedosłyszących.
 • Część z opublikowanych multimediów oraz zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny lub dekoracyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Sławomir Urbański.
 • E-mail: pcprslawek@o2.pl
 • Telefon: 468370344

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu
 • Adres: ul. Podrzeczna 30
  99-400 Łowicz
 • E-mail: dyrektor.pcprlowicz@o2.pl
 • Telefon: 468370344

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba PCPR zlokalizowana jest w Łowiczu przy ul. Podrzecznej 30 na terenie Zespołu Szkół Ponadpodstwowych Nr 1 w Łowiczu.
Budynek znajduje się na równi z chodnikiem.
Możliwy jest podjazd wózkiem inwalidzkim.
W budynku dostępna jest toaleta dla osób niepełnosprawnych.
Korytarz PCPR jest dostępny dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.
Bezpośrednio obok budynku znajduje się parking

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Imieniny