Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023

"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż od 25 maja 2023 r. rozpoczyna nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023, który realizowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Wartość dofinansowania –525.600,00 zł

Całkowita wartość – 536 112,00 zł

Planowana realizacja programu przypada na okres od 1 czerwca do 31 grudnia 2023 r.

Realizacja Programu następuje w trybie naboru wniosków.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia  wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dla uczestników Programu, których adresatami są:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z wymienionymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika:

 1. posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej , opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
 2. lub posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu;
 3. lub wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2.

W Przypadku gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 r. życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, w odniesieniu do osoby, która ma świadczyć usługi asystencji osobistej, wymagane jest także:

 1. zaświadczenie o niekaralności;
 2. informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru;
 3. pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

Usługi asystencji osobistej będą polegać w szczególności na pomocy asystenta w:

 1. wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
 3. załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
 4. korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);
 5. zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu informuje:

 1. Odbiorcami Programu są mieszkańcy Powiatu Łowickiego.
 2. Uczestnicy programu za realizację asystencji osobistej nie ponoszą odpłatności.
 3. W sytuacji złożenia większej ilości wniosków niż przewiduje umowa zawarta z Wojewodą Łódzkim, z uwagi  na ograniczoną liczbę miejsc w stosunku do osób mogących zostać objętym wsparciem przez Program, o zakwalifikowaniu się do programu decyduje kolejność złożenia wniosku.
 4. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu, ul. Podrzeczna 30, 99-400 Łowicz tel. 667-855-886

adres e-mail: pcprlowicz@wp.pl, sekretariat@pcprlowicz.com.pl

Szczegóły Programu:

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej---edycja-2023

Spotkanie podsumowujace pierwszy miesiąc realizacji Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Utworzono dnia 30.08.2023, 09:33

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Imieniny