Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu

Dla osób niepełnosprawnych

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu można złożyć wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON na:

 • Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
 • Zakup sprzętu rehabilitacyjnego,
 • Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych (np. fundacje, stowarzyszenia),
 • Uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym,
 • Likwidację barier architektonicznych, 
 • Likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych,
 • Organizowanie imprez o charakterze sportowym, kulturalnym, turystycznym i rekreacyjnym dla osób niepełnosprawnych.

Dofinansowanie do: zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, sprzętu rehabilitacyjnego oraz do turnusów rehabilitacyjnych uzależnione jest od kryterium dochodowego.
Kryterium dochodowe od czerwca do sierpnia 2019r. wynosi:

- 2 475,47 zł na jedną osobę w rodzinie

- 3 218,11 zł na samotną osobę

         Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nie przysługuje, jeżeli wnioskodawca  ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec PFRON lub wnioskodawca w ciągu trzech lat przed  złożeniem wniosku, był stroną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie wnioskodawcy np. zakup niezgodny z umową. 

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r.w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (t.j Dz.U. z 2015r. poz.926)
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnoprawnych (Dz.U. 2018 poz.511 z późn zm.)
 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 maja 2019r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2019r. (M.P. 2019 poz.424 z dnia 13.05.2019r.)

W/w wnioski można składać w:
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu,
ul. Podrzeczna 30 pokój nr 1
 (046) 837 03 44

 

Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnoprawne (w tym małoletnie), które posiadają:
1. zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne (wydane przez lekarza i potwierdzone przez NFZ oraz przez świadczeniobiorcę),
2. fakturę lub rachunek potwierdzający zakup z wyodrębnionym udziałem własnym i udziałem NFZ.

Dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wynosi:

 • 150% kwoty limitu przyznanego przez Ministra Zdrowia dla dzieci i młodzieży uczącej się do 18 roku życia,
 • 60% kwoty limitu przyznanego przez Ministra Zdrowia do aparatu słuchowego z wkładką - dla osoby powyżej 18 roku życia,
 • 120% kwoty limitu przyznanego przez Ministra Zdrowia dla osoby powyżej 18 roku życia.

UWAGA: Wykaz wyrobów medycznych wydanych na zlecenie znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017r. w sprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz.U.2017. poz 1061).  

 

Sprzęt rehabilitacyjny

1. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności  i zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu.

Wysokość dofinansowania na zakup sprzętu rehabilitacyjnego wynosi do 50% przedsięwzięcia.

2. Organizacje działające na rzecz osób niepełnoprawnych. (np. fundacje, stowarzyszenia).

O dofinasowanie mogą się ubiegać organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych
(np. fundacje, stowarzyszenia), które przez 2 lata przed złożeniem wniosku prowadziły działalność rehabilitacyjną na rzecz osób niepełnoprawnych.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie.

Wysokość dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego wynosi do 80% kosztów tego sprzętu.

Wnioski składa się do 30 listopada na rok poprzedzający rozpatrzenie wniosku. 

 

Turnus rehabilitacyjny

O dofinansowanie do pobytu na turnusie rehabilitacyjnym mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne (w tym małoletnie), jeden raz w roku kalendarzowym na podstawie złożonego wniosku.

Dofinansowanie dla osób, których dochód przekroczył obowiązujące kryterium dochodowe, jest obniżone o kwotę tego przekroczenia. 

Wysokość dofinansowania do uczestnictwa w turnusie wynosi:

 1. dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby w wieku do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności - 1 167,00  zł,
 2. dla osoby niepełnosprawnej z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
  – 1 051,00 zł,
 3. dla osoby niepełnosprawnej z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności – 973,00 zł,
 4. dla opiekuna osoby niepełnosprawnej – 778,00 zł,
 5. dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności - 778,00 zł

         Dofinansowanie dla osób, których dochód przekroczył obowiązujące kryterium dochodowe, jest obniżone o kwotę tego przekroczenia. 

 

Dofinansowanie do sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnoprawnych

O dofinansowanie mogą ubiegać organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych (np. fundacje, stowarzyszenia) jeżeli:

 1. prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
 2. udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
 3. udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu. 

Wysokość dofinasowania do sportu, kultury, turystyki, i rekreacji osób niepełnosprawnych wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia.

Wnioski składa się do 30 listopada na rok poprzedzający rozpatrzenie wniosku.

 

Likwidacja barier architektonicznych

O dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne (w tym małoletnie), które:

 1. mają trudności w poruszaniu się,
 2. są właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości lub posiadają zgodę właściciela lokalu budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują.

  Dofinansowanie nie może obejmuje kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie.

Wysokość dofinansowania wynosi do 60% przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż 15 000,00 zł.

 

Likwidacja barier technicznych i w komunikowaniu się

O dofinansowanie ze środków Funduszu zadań z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne (w tym małoletnie):

 1. jeżeli ich realizacja umożliwi sprawniejsze działanie w społeczeństwie i ułatwi wykonywanie podstawowych codziennych czynności,
 2. umożliwi bardziej swobodne porozumiewanie się oraz przekazywanie informacji pod warunkiem, że jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z ich niepełnosprawności

Dofinansowanie nie może obejmuje kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie.

Wysokość dofinansowanie wynosi do 60% przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż 15 000,00 zł.

AKTUALNOŚCI:

PFRON dofinansuje elektryczne wózki

Utworzono dnia 29.08.2019

PFRON dofinansuje elektryczne wózki Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje kolejny postulat osób niepełnosprawnych i wznawia finansowanie zakupu wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym w ramach pilotażowego programu...

czytaj dalej na temat: PFRON dofinansuje elektryczne wózki