Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu

Rodzicielstwo zastępcze

Chcesz zostać rodzicem zastępczym, prowadzić rodzinny dom dziecka? Przyjdź do nas!

Zaoferujemy Ci bezpłatne szkolenie, udzielimy wszelkich informacji i postaramy się rozwiać wątpliwości.

Rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka są tymczasową formę opieki nad dziećmi.
Dziecko może być objęte opieką w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka nie dłużej niż do osiągnięcia pełnoletniości, a jeżeli  się uczy, to do 25 roku życia za zgodą rodziny zastępczej.

Utworzenie rodziny zastępczej lub prowadzenie rodzinnego domu dziecka nie powoduje powstania więzi rodzinno - prawnej pomiędzy rodzicami zastępczymi a dzieckiem.

Oznacza to, że dziecko nie przyjmuje nazwiska rodziców zastępczych, a oni nie przejmują nad nim pełnej władzy rodzicielskiej. Nie powstaje także obowiązek alimentacyjny w stosunku do dziecka.  Jedyny szczególny przypadek stanowią rodziny zastępcze spokrewnione.
Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka następuje na podstawie orzeczenia sądu.

Kto może być rodzicem zastępczym.:

Małżonkowie lub osoby niepozostające w związku małżeńskim oraz osoby mieszkające bez partnera które:

 1. gwarantują należyte sprawowania pieczy zastępczej
 2. nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz nie mają ograniczonej lub zawieszonej władzy rodzicielskiej
 3. wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek jest na nich nałożony
 4. nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych,
 5. mają zdolność do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:
 • zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
 • opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym
 • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • zapewnią godne warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb, w tym
  -  rozwoju emocjonalnego,
  -  fizycznego i społecznego,właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
  -  wypoczynku i organizacji czasu wolnego,

W przypadku rodzin zastępczych niezawodowej , zawodowej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka

 • nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo,
 • w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę posiada stałe źródło dochodów.

Dodatkowo, kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka są obowiązani posiadać świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej lub ośrodek adopcyjny. Jest to warunek konieczny, zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

Formy rodzinnej pieczy zastępczej

 1.  rodzina zastępcza spokrewniona
 2.  rodzina zastępcza niezawodowa
 3.  rodzina zastępcza zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna
 4.  rodzinny dom dziecka

AKTUALNOŚCI:

Poszukiwanie osób do sprawowania pieczy zastępczej

Utworzono dnia 18.06.2019
Poszukujemy osób, które podejmą się sprawowania pieczy nad dziećmi jako rodzina zastępcza niezawodowa, rodzina zastępcza zawodowa czy jako osoby prowadzące rodzinny dom dziecka. Zapewniamy bezpłatne szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,...
czytaj dalej na temat: Poszukiwanie osób do sprawowania pieczy zastępczej