Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu

Projekt „Łowickie Centrum Usług Środowiskowych”

 

O projekcie „Łowickie Centrum Usług Środowiskowych”

 

Wprowadzenie

Projekt „Łowickie Centrum Usług Środowiskowych” realizowany jest w przez Powiat Łowicki – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w partnerstwie z Gminą Zduny, Fundacją MiKa oraz Fundacją ESPA w ramach Priorytetu IX Włączenie społeczne, Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020 na podstawie umowy nr RPLD.09.02.01-10-B005/21-00 z dnia 18 Listopada 2021r.t zawartej pomiędzy Województwem Łódzkim w imieniu którego działa Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi a Powiatem Łowickim. Łączna wartość projektu wynosi: 5 232 211,54 zł, łączna kwota dofinansowania: 4 447 461,54 zł.

Główny cel projektu

Głównym celem projektu „Łowickie Centrum Usług Środowiskowych” jest zwiększenie dostępności do usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym i rodzinnym w powiecie łowickim w formie: wsparcia w postaci rozwoju usług  socjalnych, usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania z teleopieką, usług Asystenta Osobistego osoby Niepełnosprawnej, usług specjalistycznych w formie transportu osób niesamodzielnych, usług terapii ruchem-treningu funkcjonalnego wraz z poradnictwem psychologa dla osób niesamodzielnych oraz otoczenia, wypożyczalni sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego, usług zapewnienia posiłków, prowadzenia placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej-świetlicy środowiskowej dla dzieci umieszczonych w Rodzinnej Pieczy Zastępczej oraz dla dzieci zagrożonych umieszczeniem w Rodzinnej Pieczy Zastępczej- zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz rozwoju sąsiedzkich usług opiekuńczych w Gminie Zduny. Działania nakierowane będą na świadczenie usług lokalnie w warunkach domowych. Realizowane działania przyczynią się do zwiększenia dostępności usług społecznych dla 238 mieszkańców powiatu łowickiego (138 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i 60 dzieci zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ. oraz 40 osób z otoczenia). Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu Osi Priorytetowej IX: Poprawa dostępu do usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne  w powiecie łowickim.

W ramach projektu zostanie utworzonych:

  • 11 Miejsc Świadczenia Usług Społecznych w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 30 UP (18K i 12M), 1 Miejsce Świadczenia Usług Społecznych w formie teleopieki;
  • 5 Miejsc Świadczenia Usług Społecznych w formie usług Asystenta Osobistego osoby Niepełnosprawnej dla 15 UP (10K i 5M);
  • 1 Miejsce Świadczenia Usług Społecznych w postaci wypożyczalni sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego dla 100 UP (56K i 44M),
  • 2 Miejsca Świadczenia Usług Społecznych w formie usługi treningu funkcjonalnego i 1 Miejsca Świadczenia Usług Społecznych w formie wsparcia psychologicznego dla 30 UP (16K i 14M) oraz 20 os. otoczenia osób niesamodzielnych;
  • 30 Miejsc Świadczenia Usług Społecznych w postaci utworzenia placówki wsparcia dziennego- świetlicy środowiskowej prowadzonej w formie opiekuńczej;
  • 8 Miejsc Świadczenia Usług Społecznych -osoby świadczące sąsiedzkie usługi opiekuńcze dla 8 Uczestników projektu- mieszkańców Gminy Zduny.

Prowadzona będzie także usługa zapewnienia posiłków realizowana jako dowożenie posiłków dla 50 UP (30K i 20M) oraz usługa zapewnienia transportu realizowana jako przewozy specjalne dla 50 UP (28K, 22M). Dla każdego uczestnika projektu zostanie opracowana IŚW, zawierająca indywidualną ocenę sytuacji materialnej i życiowej osoby niesamodzielnej, potrzeby, oczekiwania, proponowaną/ne formę/y wsparcia (rodzaj i zakres). Wszystkie formy wsparcia zostaną skoordynowane na poziomie powiatu łowickiego, tak by zapewnić kompleksowe wsparcie osobom niesamodzielnym z powodu niepełnosprawności na poziomie lokalnej społeczności.

Realizacja projektu: 12.2021r.-30.06.2023r.

Biura projektu:

Biuro Projektu Partner Wiodący- PCPR Łowicz:

ul. Podrzeczna 30, 99-400 Łowicz,
czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16
Telefon: 667-855-886, 46 837-03-44
adres strony internetowej: https://pcprlowicz.com.pl
e-mail: pcprlowicz.annaw@o2.pl
Koordynator projektu Anna Więcek

 

Partner nr 1 - Gmina Zduny:

Zduny 1C, 99-440 Zduny,
czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16
nr telefonu: 46 838 75 94, 46 838 74 26 w. 27, 601 076 444,
e-mail:  gops@gminazduny.pl    e.myszkowska@gminazduny.pl
adres strony internetowej: www.gopszduny.naszops.pl
Koordynator projektu- Edyta Myszkowska

 

Partner nr 2 - Fundacja MiKa

Adres biura: ul. Dworcowa 2, 99-400 Łowicz,
czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16
Tel. 663-801-437
Email: info@fundacjamika.pl
adres strony internetowej:: https://fundacjamika.pl
Koordynator projektu: Katarzyna Bartosiewicz, pomoc koordynatora Paulina Fangrat

 

Partner nr 3- Fundacja ESPA

Adres biura: ul. K. Myrka 32, 59-220 Legnica,
czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16
telefon: 604-970-790
mail: espa@fundacjaespa.org
Koordynator projektu: Norbert Palimąka