Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu

20-Zamówienie publiczne - świadczenie usługi asystenckiej dla osoby niepełnosprawnej - 3

Łowicz dn. 15.03.2022r.

Powiatowe Centruim Pomocy Rodzinie w Łowiczu ogłasza przetarg na udzielenie zamówienia publicznego na:

świadczenie usług asystenckich dla osób niesamodzielnych zamieszkałych na terenie powiatu łowickiego, w miejscu ich zamieszkania - 3

w związku z realizacją projektu „Łowickie Centrum Usług Środowiskowych" RPLD.09.02.01-10-B005/21 w ramach Regionałnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej .09-IX Włączenie Społeczne, 02-IX.2. „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym", Poddziałania 01-IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

ZAŁĄCZNIKI: