Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu

6-Przetarg w trybie podstawowym - organizacja wyjazdu letniego

Łowicz dn. 07.06.2021r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzoinie w Łowiczu ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w TRYBIE PODSTAWOWYM na:

na zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch wyjazdów z programami profilaktyczno-edukacyjnymi zgodnie z założeniami projektu pn. „Rodzina z przyszłością” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX, Działanie IX.2, Poddziałanie IX.2.1. z podziałem zamówienia na 2 części:

Część I – organizacja 6 dniowego wyjazdu profilaktyczno-edukacyjnego

Część II – organizacja 14 dniowego wyjazdu socjoterapeutycznego

ZAŁĄCZNIKI: