Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu

Projekt "Rodzina z przyszłością" edycja 2024-2027

Opis projektu

 

Projekt "Rodzina z przyszłością" jest kontynuacją wcześniej realizowanych projektów o tej samej nazwie kierowanych do rodzinnej pieczy zastępczej. Obecny został poszerzony o zadania dotyczące:

  • usług wspierających usamodzielnienie;
  • usług punktu interwencji kryzysowej;
  • usług w zakresie przeciwdziałania przemocy, w tym przemocy domowej;
  • usług skierowanych do dzieci i młodzieży - świetlica środowiskowa "Przystanek plus";
  • podnoszenia kwalifikacji i kompetencji kadr na potrzeby świadczenia usług w społeczności lokalnej oraz zapewnienie dostępu do superwizji.

Projekt będzie realizowany zgodnie z zasadą równych szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Celem projektu jest wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci. Założone w projekcie zadania stanowią zespół usług składających się na planowe, kompleksowe, a często innowacyjne, wsparcie realizowane w trosce o harmonijny rozwój, przyszłą samodzielność życiową dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej z zapewnieniem ochrony ich praw i wolności. Projekt kładzie nacisk na sprawowanie opieki nad dziećmi w sposób fachowy, rozumiejąc ich potrzeby i niedoskonałości lub zaburzenia, potrafiąc szukać wsparcia i specjalistycznej pomocy.

Udział w projekcie wzmocni motywację i umiejętności rodziców zastępczych, zwiększy pewność siebie i umiejętności dzieci, poprawi relacje rodzinne, funkcjonowanie dzieci w rodzinie i grupie rówieśniczej. Osobom usamodzielnianym pomoże w lepszym funkcjonowaniu społecznym i odnalezieniu się na rynku pracy dzięki umiejętnościom i kwalifikacjom zdobytym w projekcie.

Wsparciem obejmiemy także rodziny w kryzysie, w tym rodziny, w których występuje przemoc. Będziemy równolegle pracować z osobami doznającymi przemocy jak i stosującymi przemoc.

Zadbamy o podniesienie kwalifikacji kadry realizującej projekt oraz o superwizję – przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu. Ofertą wsparcia obejmiemy też dzieci, które będą korzystać z usług świetlicy środowiskowej "Przystanek plus". Aby zachęcić rodziców biologicznych do współpracy zorganizujemy spotkania edukacyjno-integracyjne, których celem będzie nauka metod wychowawczych poprzez zabawę. W celu osiągnięcia zakładanych rezultatów zrealizujemy następujące zadania:

1) rozwój usług psychologicznych,

2) rozwój usług pedagogicznych,

3) rozwój usług terapeutycznych,

4) rozwój usług w świetlicy środowiskowej,

5) rozwój usług edukacyjnych,

6) rozwój usług szkoleniowych,

7) rozwój usług wsparcia rodziny,

8) rozwój usług socjalnych,

9) rozwój usług w mieszkaniu treningowym,

10) rozwój usług wspierających usamodzielnienie,

11) rozwój usług kulturalno-poznawczym,

12) rozwój usług interwencji kryzysowej,

13) podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadr na potrzeby świadczenia usług w społeczności lokalnej oraz zapewnienie dostępu do superwizji.

Wszystkie działania, poza wybranymi, będą realizowane na obszarze woj. łódzkiego i kierowane zarówno do kobiet jak i mężczyzn z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych. Uczestnicy będą mogli korzystać z wielu form wsparcia zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami. Planowane wsparcie będzie dostosowane do indywidualnych potrzeb, potencjału i osobistych preferencji uczestnika.

Grupą docelową projektu będzie 491osób oraz 50 osób z otoczenia.

Działania będą skierowane do grup docelowych z obszaru województwa łódzkiego (powiat łowicki).

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Imieniny